CARent Bohemia
Černokostelecká 116, 108 00  Praha 10
Ford

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

V souvislosti s výkonem činnosti naší společnosti, při níž dochází také ke zpracování osobních údajů našich klientů (dále jen „Údaje“), Vám zasíláme tyto informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a jaká jsou Vaše práva se zpracováním osobních údajů související.

I.
Jaké Údaje zpracováváme?

identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti - občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo;

kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).

II.
K jakým účelům Údaje zpracováváme?

Údaje zpracováváme pro účely související s poskytováním služeb naší společností, a to:

pro zařazení do databáze klientů společnosti;

pro účely zasílání obchodních sdělení a nabídek nových projektů;

pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, zejména s ohledem na posouzení schopnosti klienta splácet závazky plynoucí z uzavřených smluv s naší společností.

III.
Komu Údaje poskytujeme?

Správcem Údajů je společnost CARent Bohemia s.r.o., IČ: 07139934,
se sídlem Služeb 256/5, Praha 10 – Malešice, PSČ 108 00 (dále jen „Společnost“).

Zpracovatelem Údajů jsou tyto společnosti působící v rámci skupiny spolupracujících společností s naší Společností:

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., IČ: 48589641

Zpracovatelem Údajů je dále advokátní kancelář JUDr. Tomáš Holub, IČ: 41803311.

IV.
Jaké jsou možnosti klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

S výjimkou stanovených případů, kdy zpracování Údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz čl. 6 GDPR – tzv. licence), zpracováváme Údaje výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas poskytnete, případně omezíte-li jej, nebo neposkytnete. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření obchodu. Pokud s námi nedohodnete jinak, můžete již poskytnutý souhlas odvolat nebo změnit - upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

Licence dle čl. 6 GDPR jsou následující:

zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

V.
Jaká práva jako subjekt údajů máte?

Jako subjekt údajů máte právo na:

přístup k Údajům, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

opravu Údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

výmaz Údajů (právo být zapomenut), což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;

omezení zpracování Údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, Společnost může mít Údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

přenositelnost Údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci;

vznesení námitky proti zpracování Údajů, což znamená, že můžete u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Údajů, čímž způsobíte, že Společnost Údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

VI.
Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese CARent Bohemia s.r.o., Černokostelecká 604/116, 108 00 Praha 10 – Malešice nebo na e mailové adrese: office@vedeni.carent.cz.

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich právních služeb, v případě stížností na kvalitu našich právních služeb či v případě uplatnění Vašich práv v souvislosti se zpracováním Údajů, zejména sem můžete zasílat Vaše odvolání souhlasu se zpracováním Údajů, oznámení o aktualizaci Údajů či dotazy týkající se zpracování Údajů.

VII.
Dohlíží na činnost zpracování Údajů nějaký úřad?

Ano, dozorovou činnost vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem či GDPR, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

VIII.
Jak dlouho budeme Vaše Údaje zpracovávat?

Údaje budeme zpracovávat po dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po dobu nejdéle 5 let od ukončení poskytování služeb.

IX.
Můžete souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Lze tak tedy učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetové adrese http://www.carentbohemia.cz/ , kde vyplníte minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas, případně zasláním dopisu na adresu uvedenou v čl. VI tohoto dokumentu.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.
Zavolat
zpět

Tato webová stránka využívá souborů cookies a podobné technologie, abychom zlepšili váš online zážitek a zobrazovali vám přizpůsobenou reklamu.

Soubory cookies můžete spravovat v dialogu Správa souborů cookies, to ale může omezit, nebo zabránit použití určitých funkcí na webu. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookies na webu.